بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

احداث بیمارستان پیامبر اعظم کرمان در سال 1386کلید خورد. سنگ مورد نیاز این بیمارستان در طراحی نما، سنگ تراورتن قرمز تعیین شده بود که بهترین کیفیت این سنگ در بخش ورودی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار گرفت.