پارک آب و آتش

   تامین سنگ این پروژه در سال 1385 آغاز شد و بعد از 2 سال به مرحله بهره برداری رسید. تامین بیش از 26000متر سنگ مورد نیاز این مچموعه در بوستان حضرت ابراهیم پارک آب و آتش تهران، با فرآوری مد نظر طراحان این اثر، از جمله فعالیتهای موسسان صنایع سنگ آکام می باشد