پارک آب و آتش

تامین سنگ این پروژه در سال 1385 آغاز شد و بعد از 2 سال به مرحله بهره برداری رسید. تامین بیش از 26000متر سنگ مورد نیاز این مجموعه در بوستان حضرت ابراهیم پارک آب و آتش تهران، با فرآوری مد نظر طراحان این اثر، صورت پذیرفته است.