شهرداری ارومیه

این پروژه به درخواست شهرداری ارومیه، برای فضا سازی این شهر و تفکیک فضای سبز در سال 1386 به انجام رسید. این پروژه 25000 متری، با سنگهای کوبیک قرمز آذر شهر که برای ویلاسازی و استفاده در فضای سبز مناسب می باشد، تامین شد.